Những ngành nghề bị cấm kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Luật Đầu tư năm 2014. Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm 02 ngành nghề bị cấm kinh doanh so với Luật Đầu tư năm 2014. Cụ thể như sau:

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, có 08 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.”

   Tuy nhiên, việc sản xuất, sử dụng những sản phẩm quy định tại điểm a, b, c khoản 1 điều này vẫn có thể thực hiện theo quy định của Chính phủ:

“2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

   Như vậy, so với quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm 02 trường hợp cấm đầu tư kinh doanh là “Kinh doanh pháo nổ” và “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Và luật mới cũng quy định rõ ràng hơn về việc cấm hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến con người (Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người).