Đầu tư

Trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và cho các công ty trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như toàn bộ quá trình đầu tư.

  • Tư vấn, phân tích và đánh giá tính hợp pháp về sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư;
  • Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: lựa chọn mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, tỉ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài;
  • Tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Rà soát và nộp các loại giấy tờ cần thiết cùng với các thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.