Giải quyết tranh chấp

Phát sinh tranh chấp là điều không ai mong muốn cũng như khó tránh khỏi. Nhưng lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nào là phù hợp nhất trong hoàn cảnh thực tại: đàm phán hay tham gia tố tụng tại Tòa án / Trọng tài!?

VEGA LAW FIRM sẽ giúp Khách hàng hiểu rõ bản chất pháp lý vụ việc, cân nhắc ưu – nhược điểm của phương thức giải quyết, để Khách hàng có sự quyết định đúng đắn theo hướng quyền và lợi ích có lợi nhất.

Phạm vi dịch vụ VEGA LAW FIRM cung cấp như sau:

  • Tham gia cùng Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng đàm phán, thương lượng, hòa giải trước khi đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền;
  • Lập hồ sơ khởi kiện và hướng dẫn thực hiện các thủ tục khởi kiện;
  • Đánh giá và hướng dẫn Khách hàng thu thập chứng cứ, tài liệu;
  • Cử Luật sư tham gia tố tụng hoặc đại diện ủy quyền theo yêu cầu của Khách hàng tại Tòa án các cấp có thẩm quyền hoặc Trọng tài.