Logistics

Trong quá trình hội nhập và giao lưu kinh tế ngày nay, hoạt động logistics trở thành một mắt xích không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất, lưu thông và phân phối.

Để Khách hàng nhận thức đúng đắn về hoạt động kinh doanh logistics, hạn chế rủi ro có thể phát sinh và đầu tư thành công, VEGA LAW FIRM cung cấp dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics;
  • Thẩm định pháp lý, soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động dịch vụ logistics;
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động dịch vụ logistic;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong dịch vụ logistics;
  • Tư vấn các trường hợp miễn trách nhiệm của doanh nghiệp logistics;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hoạt động logistics.