Số hiệu: 52/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số công báo: Số 681+682, năm 2014
Tải về:           Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh