Số hiệu: 97/2015/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Số công báo: Từ số 1261 đến số 1262
Tải về:            Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh