Số hiệu: 26/2008/QH12
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 14/11/2008
Ngày hiệu lực: 01/07/2009
Số công báo: Từ số 161 đến số 162
Tải về:             Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh