Số hiệu: 54/2010/QH12
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Số công báo: Từ số 564 đến số 565
Tải về:             Tải bản tiếng Việt            Tải bản tiếng Anh