CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ 2020

Ngày 01 tháng 07 năm 2021 sẽ là ngày mà Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực. Luật Cư trú mới không chỉ giúp nâng cao hơn trong công tác quản lý về trật tự, an ninh mà nó còn giúp đảm bảo tốt hơn về quyền tự do cư trú của công dân. Ngoài ra, trước sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay thì việc có thể áp dụng vào công tác quản lý cư trú có thể giúp cho việc cấp, quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính được đơn giản hóa hơn. Như vậy việc Luật Cư trú 2020 ra đời là hoàn toàn cần thiết trong tình hình mới hiện nay.

Song song với sự ra đời của Luật Cư trú mới, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 nhằm yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai Kế hoạch thi thành Luật Cư trú mới kịp thời, thống nhất, hiệu quả đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thi hành Luật Cư trú. Nội dung trọng tâm của Kế hoạch đó là việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú. Cụ thể tại mục II Xây dựng các băn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 về Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú quy định như sau:

“1. Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình: Trong tháng 5 năm 2021.

2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2021.

3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2021.

4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2021.”

 

Qua các quy định trên ta có thể thấy, trước tháng 6 năm 2021 chúng ta sẽ có 01 nghị định và 03 thông tư mới ra đời nhằm hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều trong Luật Cư trú 2020. Bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn); Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú và Thông tư quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú 2020”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.