CHÍNH THỨC ĐƯỢC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, hoạt động dạy học trực tuyến, theo quy định trong Thông tư của Bộ GDĐT được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:

  • Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức;
  • Thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên;
  • Khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến;
  • Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau:

  • Tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập;
  • Giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
  • Theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến;
  • Tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/5/2021.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề : “ Chính thức được dạy học trực tuyến vì lý do bất khả kháng”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.