CƠ CẤU LẠI NỢ, MIỄN, GIẢM LÃI CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19 ĐẾN 31/12/2021

Có thể thấy trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là đối với toàn ngành y tế đã rất nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hết sức mình trong công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của người dân. Không chỉ trong lĩnh vực y tế, các cơ quan trong các lĩnh vực khác cũng ra sức thực hiện các công tác phòng chống, ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân trong mùa dịch. Điển hình trong năm 2020, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mới đây ngày 02/4/2021 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 17/05/2021. Theo đó nội dung Thông tư quy định như sau:

Về Cơ cấu thời hạn trả nợ quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-NHNN:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ (bao gồm có các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020;

c) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

4. Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

5. Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

8. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31/12/2021.”

Về Miễn, giảm lãi, phí quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-NHNN:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

2. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này thực hiện đến ngày 31/12/2021.”

Về Đối tượng áp dụng tại Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định:

“1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.”

 

Như vậy để có thể hưởng các chính sách hỗ trợ trên về thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí thì khách hàng cần thuộc các đối tượng được quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Ngoài ra tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN đã bổ sung thêm về thời gian thực hiện việc cơ cấu thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng là thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng covid-19 đến 31/12/2021”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.