QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SỬ DỤNG THẺ BHYT KHI DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH

Trong giai đoạn mà tình hình kinh tế cả thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch COVID-19 thì nhiều Doanh nghiệp trong nước đã phải tạm dừng đóng BHXH cho người lao động. Trước phương án trên của các doanh nghiệp thì nhiều người lao động thắc mắc là khi Doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH do tình hình dịch COVID-19 thì họ có còn được tiếp tục hưởng quyền lợi sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh hay không?

Về thắc mắc nêu trên của người lao động, Pháp luật Việt Nam quy định rất chi tiết quyền lợi của người lao động đối với thẻ BHYT cụ thể:

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 88 của Luật BHXH có quy định: “Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng

- Công văn 2533/BHXH-BT ban hành ngày 10/08/2020 của BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể quy định: “Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ này, tối đa đến hết tháng 12/2020;

Như vậy, việc các Doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH theo Luật BHXH 2014 và theo hướng dẫn tại Công văn số 2533/BHXH-BT thực chất chỉ là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bởi lẽ, theo Luật BHXH 2014 thì quỹ BHXH bao gồm các loại quỹ : (1) Quỹ ốm đau và thai sản, (2) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, (3) Quỹ hưu trí và tử tuất, (4) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và (5) Quỹ bảo hiểm y tế.

Căn cứ vào các quy định pháp luật như đã nêu trên, trong trường hợp các doanh nghiệp tạm ngừng đóng BHXH vì tình hình dịch COVID-19 thì các quỹ còn lại như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp luật quy định rất rõ là doanh nghiệp vẫn phải bắt buộc đóng đầy đủ, kịp thời người lao động vẫn được bảo đảm quyền lợi sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh.