THỜI GIAN TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC TRỪ VÀO THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ NHƯNG CHO HƯỞNG ÁN TREO

Do nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắt “có được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo”. Để giải quyết vướng mắt trên, vừa qua ngày 06/5/2021, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 58/TANDTC-PC về việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Cụ thể theo Công văn trên, Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án thực hiện đúng quy định về án treo tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

“1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với người được hưởng án treo hình phạt bổ sung nếu trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt

của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.”

Và hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo:

“Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.”

Theo đó, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

 

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Thời gian tạm giữ, tạm giam có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo?”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.