Tài chính – Ngân hàng là lĩnh vực đầy biến động và phức tạp, tác động đến rất nhiều lĩnh vực khác trong xã hội. Dịch vụ tư vấn về Tài chính – Ngân hàng của công ty chúng tôi như sau:

  • Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay vốn, đánh giá rủi ro tiềm ẩn của hợp đồng vay;
  • Tư vấn phát hành cổ phiếu, đăng ký và chào bán chứng khoán;
  • Tư vấn thu hồi nợ và xử lý các khoản nợ xấu;
  • Tư vấn về các tranh chấp liên quan đến ngân hàng, tài chính và bảo hiểm;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến ngoại hối;
  • Tư vấn về thủ tục vay vốn ngân hàng