Team Avatar

Vương Ngọc Như Thảo

Là một Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng và hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong các lĩnh vực pháp luật dân sự, thừa kế, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai, xử lý nợ, kinh doanh thương mại.

Bên cạnh đó, Luật sư Thảo còn soạn thảo; rà soát và đánh giá tính pháp lý của các hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, thương mại; cung cấp ý kiến pháp lý giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả nhất.