Văn bản pháp luật

LUẬT CẠNH TRANH 2004

Số hiệu: 27/2004/QH11 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Văn An ...

Xem chi tiết

LUẬT TỐ CÁO 2011

Số hiệu: 03/2011/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

Số hiệu: 02/2011/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

Số hiệu: 36/2009/QH12 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Phú Trọng ...

Xem chi tiết

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

Số hiệu: 50/2005/QH11 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Văn An ...

Xem chi tiết

LUẬT XÂY DỰNG 2014

Số hiệu: 50/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết