Văn bản pháp luật

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

Số hiệu: 66/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Số hiệu: 03/2016/QH14 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân ...

Xem chi tiết

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Số hiệu: 67/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

Số hiệu: 52/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Số hiệu: 45/2013/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT NHÀ Ở 2014

Số hiệu: 65/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết