Văn bản pháp luật

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Số hiệu: 68/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Số hiệu: 10/2012/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Số hiệu: 101/2015/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Số hiệu: 12/2017/QH14 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân ...

Xem chi tiết

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Số hiệu: 100/2015/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Số hiệu: 92/2015/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

Xem chi tiết