Số hiệu: 02/2011/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2011
Ngày hiệu lực: 01/07/2012
Số công báo: Từ số 163 đến số 164
Tải về:           Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh