Điều kiện để người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhận hỗ trợ của Chính phủ

   Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn và tình hình có thể phức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.

   Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mà cụ thể là người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương như sau:

   Vừa qua, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, quy định về việc thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, điều kiện để người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ như sau:

   “Điều 1: Điều kiện hỗ trợ

   Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

   1. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

   2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

   3. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

   Về hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện được quy định tại Điều 2 của Quyết định này:

   “Điều 2: Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

   1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

   2. Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lượng bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này. 

   3. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và gửi doanh nghiệp.

   4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.”

   Lưu ý, các chế độ quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

   Trên đây là chia sẻ của Công ty Luật TNHH Vega - Vega Lawfirm về điều kiện để người lao động được nhận hỗ trợ của chính phủ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho tất cả mọi người.

   (Đính kèm bài viết là Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và phụ lục)

_____________________________________________________

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm
Address: Lot A+K, 4th Floor, VTP Building, No. 8 Nguyen Hue Blv., Dist.1, HCMC
Hotline: +84 2838 273747
Facebook: vegalawfirmvietnam
Email: info@vega-lawfirm.com
Website: www.vega-lawfirm.com