Các giao dịch dân sự chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có phải chịu trách nhiệm dân sự?

   Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại, dịch vụ được ký kết nhưng không thể thực hiện được. Điều này dẫn đến việc phát sinh trách nhiệm dân sự do bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, các bên có thể không phải chịu trách nhiệm dân sự do sự kiện bất khả kháng. Về vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ như sau:

   Theo quy định tại khoản 2 Điều 351 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra:

   “Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

   2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

   Dịch bệnh Covid-19 là sự kiện khách quan xảy ra làm cho nhiều cơ sở kinh doanh không hoạt động được, các hợp đồng đã ký không thể thực hiện được nhưng liệu nó có thể được xem là trường hợp bất khả kháng? Sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như sau:

   “Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

   1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

   Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

   Một sự kiện được coi là bất khả kháng hoặc là trở ngại khách quan nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

   - Xảy ra khách quan: Là sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của con người như thiên tai, động đất, sóng thần, dịch bệnh, chiến tranh…;

   - Không thể lường trước được: Là sự kiện mà các bên tại thời điểm thực hiện thỏa thuận hoặc trong quá trình thực hiện thỏa thuận không lường trước được hậu quả xảy ra;

   - Không thể khắc phục: Là sự kiện mặc dù đã được áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn không thể khắc phục được những hậu quả do sự kiện khách quan hoặc do sự việc không lường trước được gây ra.

   Như vậy, để xem dịch bệnh covid-19 là sự kiện bất khả kháng dẫn đến bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ cần phải xem xét việc các bên có lường trước được dịch bệnh hay chưa, đã dùng mọi biện pháp và khả năng cho phép để khắc phục hay chưa? Nếu các bên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được xem là sự kiện bất khả kháng và không phải chịu trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ. Ngược lại, nếu các bên không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì không thể coi dịch bệnh Covid-19 là sự kiện bất khả kháng và các bên vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự.

   Trên đây là quan điểm của Công ty Luật TNHH Vega - Vega Lawfirm về trách nhiệm dân sự trong mùa dịch covid-19 dưới góc độ pháp luật. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho tất cả mọi người.

_____________________________________________________

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm
Address: Lot A+K, 4th Floor, VTP Building, No. 8 Nguyen Hue Blv., Dist.1, HCMC
Hotline: +84 2838 273747
Facebook: vegalawfirmvietnam
Email: info@vega-lawfirm.com
Website: www.vega-lawfirm.com