Thực hiện chỉ đạo Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp (sau đây gọi tắt là “Giấy biên nhận thế chấp”) tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là “TCTD”).

  1. Trước ngày 01/9/2017

Văn bản xác nhận của TCTD nhận thế chấp về việc TCTD giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 01/9/2017 không có giá trị kể từ ngày 01/12/2017.

Đối với trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau:

  1. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 31/8/2017, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo cho Bên thế chấp về việc TCTD nhận thế chấp cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD;
  2. Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông và 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho Bên thế chấp.
  3. Sau ngày 01/9/2017

Kể từ ngày 01/9/2017, thủ tục cấp Giấy biên nhận thể chấp được thực hiện như sau:

Thẩm quyền cấp Bên nhận thế chấp gồm:

–      Tổ chức tín dụng.

–      Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thủ tục cấp mới Thời hạn cấp Không quá 07 ngày làm việc:

(i)   Kể từ ngày TCTD nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc

(ii) Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Thời hạn có hiệu lực Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng vay.
Số lượng 01 bản gốc.
Thủ tục cấp đổi Thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Bị hư hỏng;

(ii) Cần thay đổi thông tin.

Trách nhiệm của các bên như sau:

 

a)    Bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp;

b)    TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Thủ tục cấp lại Thuộc một trong các trường hợp sau: (i)   Có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp.

(ii) Bị mất.

Trách nhiệm của các bên như sau: a)    Trường hợp thay đổi thời hạn thế chấp, Bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp.

Trường hợp bị mất, Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo;

b)    TCTD nhận thế chấp cấp lại 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Nội dung Đảm bảo các nội dung chính sau đây:

a)    Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp;

b)    Số Giấy biên nhận thế chấp;

c)    Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp;

d)    Tên của bên thế chấp; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân;

e)    Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông;

f)     Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp;

g)    Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Tổng hợp thông tin

Nguồn: http://baochinhphu.vn