HÌNH SỰ

 

Trên cơ sở vụ việc của Khách hàng, VEGA LAW FIRM sẽ đánh giá thực trạng pháp lý, nhận định hậu quả pháp lý có thể xảy ra và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, giúp Khách hàng có thể nhận thức rõ được quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ của mình trong hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng.

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về tội phạm, hình phạt.
  • Tư vấn quy định pháp luật hình sự đối với chủ thể là pháp nhân thương mại phạm tội.
  • Đánh giá và hướng dẫn thu thập chứng cứ, tài liệu.
  • Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.
  • Tư vấn và hướng dẫn Khách hàng lập hồ sơ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.
  • Tư vấn về điều kiện để được giảm án, hưởng ân xá, đặc xá.
  • Tư vấn các quy định áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.
  • Tham gia tố tụng thực hiện quyền bào chữa thân chủ.