Hình sự

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của ...

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Những năm gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trở nên báo động. Lừa đảo chiếm ...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHE GIẤU TỘI PHẠM VÀ KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHE GIẤU TỘI PHẠM VÀ KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Căn cứ tại Điều 18, 19 Luật hình sự 2015 quy định : 1. Che giấu tội phạm: Người nào không hứa ...

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Có nhiều căn cứ phân loại tội phạm 1. Căn cứ cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho ...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Căn cứ Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như ...

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, ...