Hình sự

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHE GIẤU TỘI PHẠM VÀ KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHE GIẤU TỘI PHẠM VÀ KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Căn cứ tại Điều 18, 19 Luật hình sự 2015 quy định : 1. Che giấu tội phạm: Người nào không hứa ...

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Có nhiều căn cứ phân loại tội phạm 1. Căn cứ cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho ...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Căn cứ Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như ...

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, ...

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Tại Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có quy định:

QUY ĐỊNH VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

QUY ĐỊNH VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

Tại Điều 55 và 56  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy có quy định