Dân sự

QUY ĐỊNH VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

QUY ĐỊNH VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

Hiện nay, những vấn đề trong quan hệ tài sản phát sinh luôn được quan tâm, đặt biệt là Di ...

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Căn cứ điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định : Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ...

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Các  Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ: Căn cứ điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định : Các ...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì ...

QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Theo Bộ luật dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:  Thực hiện nghĩa vụ giao vật Bên có nghĩa ...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Quyền dân sự là khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định của chủ thể trong quan ...