Dịch vụ pháp lý khác

  • Soạn thảo văn bản, đơn từ.
  • Soạn thảo Hợp đồng.
  • Soạn thảo Di chúc.
  • Rà soát, thẩm định tính pháp lý các loại Hợp đồng dân sự, thương mại.
  • Tư vấn thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đối với Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.
  • Dịch thuật pháp lý.