Sở hữu trí tuệ

XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU

XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất và cũng là đối ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa không ngừng phát triển, vai trò của sức sáng tạo, các sản phẩm ...

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

Sáng tạo của con người là không có điểm dừng và ngày càng có nhiều sáng chế để đời. Với ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính mới; Có tính sáng tạo; Có ...

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Tác giả không được phép chuyển nhượng  quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm. Trong trường hợp tác phẩm ...

QUY ĐỊNH VỀ CHỦ SỬ HỮU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

QUY ĐỊNH VỀ CHỦ SỬ HỮU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các ...