MẪU ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

 

 

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                 ————————–

                                                                                                       ……….., ngày …. tháng ….. năm ……..

 

                                                              ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………….................................................................................................

Tên tôi là: …………………………. Sinh năm: ……… Giới tính: …………….................................................

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….……….……...................................................

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………….…...................................................

Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự ……………… đã bị Tòa án nhân dân …………. Xét xử tại Bản án số ….

./…… ngày ……. tháng …….. năm ……. về tội ……….. với mức hình phạt ………….................................

Đến ngày ……… tháng …… năm ………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân …………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.

Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:

1……………………………………………………………………………………………..........................................

2……………………………………………………………………………………………...........................................

3……………………………………………………………………………………………...........................................

 

Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi

người làm đơn cư trú hoặc làm việc

 

       NGƯỜI LÀM ĐƠN

      (ký tên, ghi rõ họ tên)