MẪU ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

 

 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                          ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

                                                                    Bị can:

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………

                 (2)…………………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………….…………….……sinh ngày……../………/…..……….........

CMND /Hộ chiếu số:……………………...……..cấp ngày..…/…./……..nơi cấp:……………….........

Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..………………….............

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………...………………….…………............

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..…….……………............

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: ……………………………….…………..……sinh ngày….……/…….…/….……….............

Nơi ĐKTT:………………………………………….………………………………………………..............

Họ và tên cha:………………………………..Họ và tên mẹ:…………….……..…………………...........

Hành vi phạm tội:……………………………………..………………………………………….................

Bắt ngày:……..../…...…../………. Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày…..…../..……../………..……......

Quan hệ với người xin được gặp:……………………………………………………………………........

Lý do gặp:…………………………………………………………………………….……………...............

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng,

năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp):

…………………………………………………………………………..….………………………................

………………………………………………………………………………...…………………….................

…………………………………………………………………………….……..………………….................

………………………………………………………………………….……………..…………….................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

                                                                                    …………..ngày……..tháng……..năm 20.…….

                                                                                               

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ                                                 XÁC NHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                              CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                     

                                                                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

                                                                                       Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG

                                                                                                           

                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)