TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

 

 

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1).............................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................................

Nơi cư trú: (2) ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: .........................................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................................

Giới tính: …………....... Dân tộc: ………………….......Quốc tịch: ..............................................................

Nơi cư trú:(2) ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: (3)..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (4)..........................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................... .................................................

.....................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam

đoan của mình.

 

 

Làm tại:.............,ngày ........ tháng ....... năm ........

 

                                    Người yêu cầu

 

                          (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                 .................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy XNTTHN.

(2) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo nơi thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

 (3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đăng ký kết hôn/đã có vợ hoặc chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết.

Đối với người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi đăng ký kết hôn thì ghi: Trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm).

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã thường trú tại nơi đó.

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó.

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.