MẪU ĐƠN TRÌNH BÁO CÔNG AN

 

 

 

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                                                               ĐƠN TRÌNH BÁO

 

Kính gửi: CÔNG AN ………………………………………………………………...................................

Tôi tên là :……………………………………………SĐT………………................................................

CCCD số : ……………………………………………………………………............................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………...............

Chỗ ở hiện tại : ..................................................................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với Quý cơ quan việc như sau:

…..………………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………………………......................................

……………………………………………………………………………………..........................................

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình, đồng thời, ngăn chặn và xử lý kịp

thời các hành vi xâm hại đến quyền tài sản của công dân, nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các

vấn đề sau đây:

……………………………………………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………........................................

Xin chân thành cảm ơn.

Attached documents:

-......................................................................

-......................................................................

……, Day…. month ….. year……

               

                              Applicant