Đào Trọng Tín
Đào Trọng Tín

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Kế toán quản trị (thiết lập bộ máy kế toán, quy trình, phân tích dữ liệu, báo cáo, đánh giá); kiểm soát nội bộ hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh