• Rà soát và đánh giá các điều kiện để thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng gặp gỡ và đàm phán với chủ nợ hoặc con nợ để xử lý nợ;
  • Rà soát, soạn thảo các văn bản liên quan đến quá trình thu hồi nợ, gợi ý các giải pháp thu hồi và xử lý các khoản nợ xấu;
  • Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện để thu hồi nợ và thay khách hàng nộp hồ sơ cho Toà án cũng như hỗ trợ khách hàng thi hành án.