Soạn thảo văn bản, đơn từ. Soạn thảo Hợp đồng. Soạn thảo Di chúc. Rà soát, thẩm định tính pháp lý các loại Hợp đồng dân sự, thương mại. Tư vấn thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đối với Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài….