Đóng

Sở hữu trí tuệ

12Th3

I. ĐIỀU KIỆN 1. Vốn pháp định là 200.000.000. đồng (Hai trăm triệu VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau: a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là…

Xem thêm →