Đóng

Mẫu đơn

13Th3

Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                        ————–

….………., ngày…tháng…năm……..

                                                    ĐƠN KHIẾU NẠI
          (V/v xây dựng trái phép trên địa bàn………………………………………..)

  • Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 ;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ …

Kính gửi: UBND quận/huyện/thị xã/ thành phố………………………:

                 UBND xã/phường/thị trấn………………………………………;

Tôi là:…………………………..………… Sinh ngày :…………………………………………….

CMND số: ……………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………….………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ….…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi xây dựng trái phép của hộ

gia đình ông bà ……………………………………………… tại địa chỉ………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm

theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân chúng tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)